గ్రామ ఫామ్ 1-బి నమూనా (ROR)
జిల్లా పేరు*:
మండలం పేరు*:
గ్రామము పేరు*:
Note: Please allow popup window in your browser
Visitor Count: 1071194