"మా భూమి" కి సుస్వాగతం

   ప్రజలు మరియు పట్టాదారులు తమ భూమి వివరాలను నేరుగా తెలుసుకునేందుకు వీలుగా ఈ "మా భూమి" వెబ్ సైట్ రూపొందించబడినది. తెలంగాణా రాష్ట ప్రభుత్వ సుపరిపాలనలో ఇదొక ముందడుగు.
   ఈ క్రింది వివరములను "మా భూమి" ప్రజా పోర్టల్ నందు పొందుపరచడమైనది